Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en privacy bij OERactief te De Mortel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63293447 BIG  49047221301 AGB 84057448

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens?

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 Wat zijn de plichten van de praktijk?

OERactief is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Welke gegevens verzamelen we van u?

 • NAW gegevens
 • Geboortedata en geslacht
 • Verzekeringsnummers
 • Burgerservicenummers (BSN)
 • Gegevens omtrent te leveren of geleverde medische zorg of te verstrekken of verstrekte dienstverlening
 • Factuurbedragen
 • Nummer van het geldige identificatiebewijs
 • Gegevens omtrent betaalgedrag
 • E-mail- adressen
 • Telefoonnummers
 • Inhoud van telefoongesprekken.

Voor welke doel worden uw gegevens verzameld?

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen OERactief hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. In een digitaal EPD dubbel versleuteld en volgens NEN 7510 certificering.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 15 jaar vanaf het 18e levensjaar.

Van wie ontvangt en aan wie verstrekt OERactief persoonsgegevens?

OERactief ontvangt persoonsgegevens van patiënten, huisartsen en medische specialisten doormiddel van een verwijzing.

OERactief verstrekt persoonsgegevens aan derden als de verstrekking:

 1. Noodzakelijk is voor de verwerking van die gegevens door derden,
 2. Is vereist in verband met een wettelijk voorschrift,
 3. Plaatsvindt met toestemming van de betrokkenen. Zie tevens artikel 6. Verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan zorgverzekeraars/zorgkantoren, huisartsen, medisch specialisten, medewerkers van OERactief. Alleen die gegevens worden verstrekt, die noodzakelijk zijn voor inning van de openstaande vorderingen, verwerking van medisch dossier, terugkoppeling over medische status of verwijzing naar overige specialist.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Vertegenwoordiging:

 1. Indien de betrokkene (hier de patiënt) jonger is dan 12 jaar, treden de ouders/voogd in diens plaats op, evenals de betrokkene 12 jaar is en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van haar belangen
 2. Indien de patiënt in de leeftijd is van 12-16 jaar, treden naast de patiënt zelf diens ouders/voogd op.
 3. Indien de patiënt 16 jaar of ouder is en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van haar belangen, dan treedt als vertegenwoordiger voor hem op:
 • De curator of mentor indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem mentorschap is ingesteld.
 • Een eventueel persoonlijk (schriftelijk) gemachtigde.
 • De eventuele echtgenoot of ander levensgezel.
 • Een kind, broer of zus, tenzij deze persoon dat niet wenst.
 1. Een persoon in de leeftijd tot 18 jaar heeft ten alle tijden de mogelijkheid een ander persoon schriftelijk te machtigen die in diens plaats als vertegenwoordiger kan treden.
 2. De toestemming kan door de betrokkene of zijn vertegenwoordiger ten alle tijden worden ingetrokken.
 3. Bij optreden van een vertegenwoordiger komt OERactief haar verplichtingen die voortvloeien uit de wet en dit reglement na, tenzij die nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een goed verantwoordelijke.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan OERactief. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden (voor kinderen gerekend vanaf het 18e levensjaar). U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?

De medewerkers van OERactief hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de arts).

Uitwisseling gegevens
OERactief wisselt, nadat u hiervoor gericht schriftelijk toestemming heeft gegeven, medicatiegegevens uit met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de arts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe arts voor integrale geneeskunde kiest, kunt u uw arts vragen om uw dossier aan u ter beschikking te stellen.

 Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw arts hierover graag met u in gesprek.

De Mortel, 09-06-2022

All search results