OERactief in Praktijk Voorwaarden

Algemene voorwaarden van OERactief te De Mortel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63293447

 • Aanmelden vindt schriftelijk plaats of online via de website oeractief.nl. De aanmelding is definitief na het aanbetalen van 50% van de reissom.
 • Dit kan via de website oeractief.nl ofwel per bankoverschrijving.
 • Na aanmelding ontvangt u bevestiging van inschrijving, een inschrijfformulier en een factuur van het gehele bedrag. De betaling van het resterende factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang deelname aan OERactief in praktijk te zijn voldaan.
 • Het inschrijfformulier kan volledig ingevuld worden verstuurd via een e-mail bericht of per post met volledige persoonsgegevens.
 • Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
 • Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de gehele vastgestelde OERactief periode.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van de aanbetaling.
 • U bent gedurende 14 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden. Deze bedenktermijn vervalt als OERactief in praktijk aanvangt binnen de termijn van 14 werkdagen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een aansprakelijkheids-, annulerings- en reisverzekering voor de periode van de reis en verblijf.
 • Bij het niet doorgaan van OERactief in praktijk restitueert OERactief het door u betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na annulering op uw bankrekening.

a.) In geval van overmacht houdt OERactief zich het recht voor tot annulering over te gaan zonder dat aan enige schadevergoeding gehouden wordt. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt de omstandigheid dat een docent niet in staat is om zijn medewerking te geven aan de bijeenkomst of indien de opgegeven locatie niet beschikbaar is en OERactief er niet in geslaagd is voor een vervangende trainer of locatie zorg te dragen.               

b.) Onder overmacht vallen alle omstandigheden waarop de OERactief redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen. Onder meer onoverkomelijke maatregelen vanuit de overheid.

c.) Door de deelnemer betaalde cursusgelden zullen door de verkoper in het geval genoemd sub a. en b.) geheel worden teruggestort, indien geen andere passende oplossing kan worden geboden.

 • OERactief behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training belemmeren en/of bemoeilijken – mede gelet op het belang van de overige deelnemers – van verdere deelneming aan de bijeenkomst uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet.
 • Bij over-intekening wordt een wachtlijst gehanteerd op volgorde van aanbetalingsdatum. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste persoon benaderd.
 • OERactief en de deelnemers conformeren zich aan de geldende privacywet. Deelname aan deze training/workshop houdt geheimhoudingsplicht in.
 • Deelnemers verklaren te alle tijden zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun inschrijving, fysiek en psychisch welzijn en eventuele behoefte aan aanvullende of vervolgbegeleiding of therapie.
 • Copyright en eigendomsrecht van de training/workshop en het cursus/trainingsmateriaal is en blijft in bezit van OERactief.
 • Klachtenregeling: Eventuele klachten over de uitvoering van OERactief in praktijk dienen onverwijld te worden gemeld bij OERactief. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze reeds ter plaatse tijdens het verblijf aan OERactief is gemeld.

 

     De Mortel, 09-06-2022

All search results