Praktijk OERactief Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Praktijk OERactief te De Mortel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63293447

1.Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst waarbij de Praktijk OERactief zich tegenover een patiënt verbindt tot het verrichten van medische behandelingen of onderzoek die rechtstreeks betrekking hebben op deze patiënt.

Patiënt/opdrachtgever: de wederpartij van de Praktijk OERactief bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.

Geneeskundige Behandeling: poliklinische behandeling of -consult en alle overige, als dan niet medisch specialistische, zorg of dienstverlening.

2.Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Praktijk OERactief en de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten en artsen met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten. Tevens op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de Praktijk OERactief en patiënt.
 • Iedere patiënt die een behandelovereenkomst wil afsluiten kan de algemene voorwaarden vinden op de website van de Praktijk OERactief De Mortel. Indien de patiënt niet de beschikking heeft over internet worden de voorwaarden bij het eerste bezoek aan de Praktijk ter hand gesteld.
 • Een afwijking van of een aanvulling op deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien de Praktijk OERactief zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
 • De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 • Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de behandelingsovereenkomst en deze algemene voorwaarden, dan prevaleert hetgeen is bepaald in de behandelingsovereenkomst.

3.Identiteit van de Praktijk OERactief

 • Naam: Praktijk OERactief
 • Bezoekadres: Zandstraat 34, 5425 VB De Mortel
 • Telefoonnummer: 06-45098646
 • E-mailadres: [email protected]
 • KvK nummer: 63293447
 • BTW-identificatienummer: 166192624B01
 • AGB code Praktijk OERactief De Mortel: 84057448

4.Geneeskundige handelingen

De Praktijk OERactief neemt bij de werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt in overeenstemming met de geldende professionele standaard en richtlijnen van de beroepsgroep.

5.Totstandkoming en beëindiging van de behandelingsovereenkomst

 • De patiënt verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Deze staan vermeld op de website van de Praktijk OERactief De Mortel en in de schriftelijke afspraakbevestiging worden deze bijgevoegd.
 • Een overeenkomst komt tot stand na toestemming van de patiënt. De overeenkomst wordt schriftelijk bevestigd door de Praktijk OERactief. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.
 • De tekst van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om alle benodigde gegevens tijdig, juist en volledig te verstrekken.
 • De behandelingsovereenkomst kan alleen om gewichtige redenen door de zorgverlener of de Praktijk OERactief worden opgezegd. Zoals beschreven in hoofdstuk 7, verderop in deze algemene voorwaarden. Als gewichtige redenen worden o.a. beschouwd onacceptabele gedragingen van de patiënt jegens de Praktijk OERactief of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medepatiënten of hun bezoek, het niet verstrekken van informatie t.b.v. de geneeskundige behandeling, het verstoord raken van de vertrouwensrelatie, het niet nakomen van afspraken en/of het niet betalen van (voorschot) declaraties. Bij opzegging door de patiënt zal de verantwoordelijkheid voor de behandeling niet langer door de Praktijk OERactief worden gedragen.
 • De opdrachtgever kan de behandelingsovereenkomst te allen tijde opzeggen. Als de opdrachtgever de behandelingsovereenkomst opzegt moet hij aan de Praktijk OERactief de kosten vergoeden die deze tot aan de opzegging aantoonbaar heeft gemaakt.

6.Informatie en medewerkingsplicht van de patiënt

 • De patiënt dient naar beste weten en kunnen medewerking te verlenen aan en informatie te verstrekken inclusief het tonen van een geldig wettelijk erkend identiteitsbewijs.
 • De patiënt is verplicht om juiste gegevens te verstrekken met betrekking tot naam, woonadres, bereikbaarheidsgegevens, huisarts, verzekeringsgegevens. Wijzigingen in deze gegevens dienen zo spoedig mogelijk na ingang schriftelijk aan de Praktijk OERactief te worden doorgegeven. De gevolgen van het niet doorgeven van de juiste gegevens komen voor rekening van de patiënt of de opdrachtgever.
 • Elke patiënt dient zich steeds op eerste verzoek van de Praktijk OERactief te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een patiënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is de Praktijk OERactief gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten tenzij het om acuut te verlenen zorg gaat.

7.Gedragscode Praktijk OERactief  

Alle patiënten, bezoekers en specialisten dienen zich te gedragen volgens de gedragscode van de Praktijk OERactief:

 • In de zorgverlening van de Praktijk OERactief staat de patiënt centraal.
 • Discriminatie is uit den boze. Iedereen heeft recht op gelijke behandeling. Er is respect voor elkaars levensbeschouwing, gewoonten, waarden en normen.
 • In de Praktijk OERactief worden agressie, geweld en bedreiging niet getolereerd. Of het nu gaat om schelden, schoppen, spugen, treiteren of welk agressief gedrag dan ook.
 • Seksuele intimidatie wordt niet geaccepteerd. Wat voor de één onschuldig lijkt, kan voor de ander intimiderend zijn. Het gaat erom wat de ander ervaart, dat is de norm.
 • In de Praktijk OERactief gelden regels voor bescherming, veiligheid en privacy. Deze regels worden door iedereen nageleefd.
 • Wees zorgvuldig met de eigendommen van andere mensen en met die van de Praktijk OERactief. Maak niets onnodig vuil of kapot. Iedereen die zich in de Praktijk OERactief bevindt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen.
 • Eigen u geen spullen toe die van een ander of van de Praktijk OERactief

8.Annulering

  • Als de patiënt een gemaakte afspraak voor een geneeskundige behandeling niet kan nakomen,
   dient hij deze afspraak uiterlijk 1 werkdag (24 uur) van tevoren te annuleren. Deze annulering kan telefonisch of per e-mail doorgegeven worden (email: [email protected]).
  • De door de Praktijk OERactief gemaakte kosten ter zake van afspraken tot geneeskundige behandeling die 1 werkdag (24 uur) of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd of, zonder dat de patiënt verschijnt, niet worden afgezegd, kunnen door de Praktijk OERactief bij de patiënt in rekening worden gebracht, zijnde €75,- voor een eerste afspraak en €50,- voor een vervolgafspraak. Behoudens tegenbewijs strekt in deze de administratie van de Praktijk OERactief tot het volledige bewijs dat de afspraak gemaakt was.
  • Indien een patiënt zich meldt op de afgesproken dag en tijd voor een consult, geneeskundige behandeling of verrichting, maar door omstandigheden voortijdig weer moet vertrekken, zullen eveneens kosten verschuldigd zijn ter compensatie van gederfde inkomsten en voor de door de Praktijk OERactief gereserveerde tijd, ruimte en het personeel.

9.Betaling

 • De patiënt is aan de Praktijk OERactief de kosten verschuldigd voor de verleende geneeskundige behandeling, service, supplementen en/of overige diensten volgens de daarvoor door de Praktijk OERactief vastgestelde tarieven, voor zover deze kosten niet rechtstreeks door de zorgverzekeraar op grond van de Zorgverzekeringswet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden uitbetaald.
 • Behoudens de bij of krachtens de wet bepaalde uitzonderingen stuurt de Praktijk OERactief de factuur voor de
  behandeling en supplementen (of voor een gedeelte daarvan) naar de patiënt. Patiënt is te allen tijde zelf
  verantwoordelijk voor de betaling. Betaling van de factuur dient zodanig te geschieden dat de Praktijk OERactief uiterlijk 14 dagen na factuurdatum de betaling heeft ontvangen.
 • Indien de patiënt de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan, stuurt de Praktijk OERactief de
  patiënt een ingebrekestelling, in de vorm van een betalingsherinnering. De patiënt heeft de gelegenheid binnen 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering de factuur alsnog te voldoen.
 • Na overschrijding van de tweede betalingstermijn komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en/of buiten rechte voor rekening van de patiënt/debiteur. De patiënt is vanaf de vervaldag van de eerste betalingstermijn tevens de wettelijke rente verschuldigd.
 • Als de patiënt binnen de in betalingsherinnering gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft dit de volgende gevolgen:
 • Alle openstaande vorderingen van de Praktijk OERactief op de patiënt worden, ondanks eventuele andersluidende bedingen of afspraken, onmiddellijk opeisbaar.
 • De patiënt ontvangt een aanmaning waarin hem een laatste gelegenheid wordt geboden om aan zijn verplichtingen per ommegaande te voldoen. De patiënt wordt medegedeeld dat als deze betaling uitblijft de vordering(en) aan een derde ter incasso uit handen zal worden gegeven. De incassokosten worden overeenkomstig de normering voor buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld en bedragen ten minste € 48,40.
 • Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting kan de Praktijk OERactief de behandelovereenkomst opschorten. Het niet voldoen aan de betalingsverplichting geeft de Praktijk OERactief echter niet de bevoegdheid tot het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen zorg.
 • Een beroep van de patiënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de patiënt door de Praktijk OERactief op goede gronden wordt bestreden.

10.Dossier

 • Van alle consulten, geneeskundige behandelingen, voorgeschreven medicatie en verrichtingen
  wordt in een medisch dossier aantekening gemaakt en berichtgeving over de voortgang aan de
  verwijzer/huisarts verzorgd door de behandelend arts indien de patiënt daarvoor toestemming gegeven heeft.
 • De bewaartermijn van het medisch dossier is 15 jaar vanaf de aanmaak, tenzij er om redenen van
  goed hulpverlenerschap een andere bewaartermijn dient te worden aangehouden.
 • Zonder toestemming van de patiënt hebben derden i.c. niet rechtstreeks betrokkenen bij de
  uitvoering van de behandelovereenkomst, geen recht op inzage in het medisch dossier. De geheimhoudingsplicht wordt door de hulpverlener in acht genomen.
 • De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk een afschrift van het medisch dossier.
 • De hulpverlener vernietigt door deze bewaarde bescheiden binnen 3 maanden na een daartoe strekkend verzoek van de patiënt.
 • Ten behoeve van statistiek, wetenschappelijk onderzoek in algemeen belang en jaarlijks verplichte
  verstrekking aan instanties op gebied van Volksgezondheid kunnen gegevens uit het medisch
  dossier zonder voorafgaande toestemming van de patiënt worden gebruik indien de gebruikelijke
  regels ten aanzien van privacy niet worden overtreden en bescherming van de persoonlijke
  levenssfeer van de patiënt niet wordt geschaad.
 • De patiënt kan te allen tijde bezwaar aantekenen tegen gebruik van diens gegevens voor
  wetenschappelijk onderzoek of anderszins onderzoek van algemeen belang of in het kader van de
  Volksgezondheid zoals in vorig artikel genoemd; de zorgverlener maakt hiervan aantekening in het
  medisch dossier.

11.Tarieven

De Praktijk OERactief behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven te wijzigen.

De laatst bekende tarieven zijn de prijzen die de Praktijk OERactief op internet heeft geplaatst (www.oeractief.nl). De tarieven zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de patiënt om desgewenst voor aanvang van de geneeskundige behandeling na te gaan welke prijs van toepassing is.

12.Klachtenregeling

 • De Praktijk OERactief beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht, betreffende het medisch handelen en/of bejegenen voortvloeiende uit de behandelingsovereenkomst tussen patiënt en de Praktijk OERactief, overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten betreffende de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten schriftelijk, tijdig,
  volledig en duidelijk omschreven worden ingediend.
 • Klachten betreffende andere dan de hiervoor genoemde zaken en/of handelingen worden niet door
  de Praktijk OERactief in behandeling genomen en komen eveneens niet in aanmerking voor behandeling door de klachtencommissie waarbij de Praktijk OERactief is aangesloten. Indien de Praktijk OERactief ter zake van een dergelijke klacht kosten heeft gemaakt dan komen deze kosten voor rekening van patiënt waarbij als uitgangspunt voor de berekening van deze kosten het uurtarief van de behandelend medisch specialist geldt.
 • De Praktijk OERactief zal zich niet-ontvankelijk verklaren bij een claim boven de € 25.000,-.
 • Klachten die reeds in een gerechtelijke procedure zijn behandeld komen evenmin in aanmerking
  voor behandeling door de Praktijk OERactief alsmede door de Klachtencommissie.
 • Indien een door de patiënt tegen de Praktijk OERactief en/of de werkzame vrijgevestigd medisch specialist(en), artsen of ondersteunende medewerkers ingediende klacht ongegrond wordt verklaard kan de Praktijk OERactief de door haar gemaakte kosten voor de behandeling van de klacht aan de patiënt in rekening brengen. Voorgaande als genoemd in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden
 • De patiënt kan een tegen de Praktijk OERactief en/of de werkzame vrijgevestigd medisch specialist(en), artsen of ondersteunende medewerkers ingediende klacht te allen tijde intrekken. Indien de patiënt de klacht intrekt tijdens een nog lopende behandeling van deze klacht en de Praktijk OERactief reeds kosten heeft gemaakt voor de behandeling van de klacht, dan kan de Praktijk OERactief de door haar gemaakte kosten van de behandeling van de klacht aan de patiënt in rekening brengen.
 • Het indienen van een klacht geeft de patiënt niet het recht om zijn betalingsverplichtingen jegens de Praktijk OERactief op te schorten. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke
  incassering zijn voor rekening van de patiënt.

13.Toepasselijk recht en geschillenregeling

 • Op alle tussen de Praktijk OERactief en de patiënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van
 • Geschillen tussen de patiënt enerzijds en de Praktijk OERactief anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de behandelingsovereenkomst, kunnen zowel door de patiënt als door de Praktijk OERactief schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij de Klachtencommissie waarbij de Praktijk OERactief is aangesloten, een en ander als vermeld op de internetsite van de Praktijk OERactief en beschreven in de klachtenprocedure.
 • Een geschil wordt door de Klachtencommissie slechts in behandeling genomen, als de
  opdrachtgever of patiënt zijn/haar klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig
  artikel 12 bij de Praktijk OERactief heeft ingediend.
 • Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de Klachtencommissie aanhangig
  te worden gemaakt.
 • Geschillen tot beslechting kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de Klachtencommissie als
  genoemd in lid 1 van dit artikel of aan de bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep doen op de bevoegde rechter nadat zij zich optimaal hebben
  ingespannen het geschil conform de klachtenprocedure van de Praktijk OERactief in onderling overleg te

 14.Schade/aansprakelijkheid ten aanzien van de medische behandelingsovereenkomst

 • Bij de uitvoering van de dienstverlening is sprake van een inspanningsverplichting.
 • De Praktijk OERactief geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de Praktijk OERactief. De Praktijk OERactief is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 • de Praktijk OERactief is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt door de Praktijk OERactief mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 • De aansprakelijkheid van de Praktijk OERactief voor schade voortvloeiend uit de door haar (eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten) verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.
 • De patiënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de Praktijk OERactief aansprakelijk wil stellen.

De Mortel, 09-06-2022

All search results